Družstvo hospodaří na 1830 ha zemědělské půdy, z toho orná půda zaujímá cca 1620 ha, zbytek tvoří trvalé travní porosty. Pozemky se nachází v katastrálních územích: Čistá u Litomyšle, Trstěnice u Litomyšle, Chmelík, Karle, Ostrý Kámen, Vendolí. Jedná se o bramborářskou výrobní oblast s nadmořskou výškou od 440 m do 580 m. Klimatické podmínky jsou zde zařazeny jako mírně teplé vlhké s průměrnou roční teplotou +5,8 °C a s průměrným ročním úhrnem srážek 745 mm. Na obhospodařovaných pozemcích se hospodaří konvenčním způsobem s ohledem na životní prostředí. Ve výživě rostlin je uplatňován systém moderního poradenství s využitím pravidelných rozborů půdy i rostlin. Důležitou roli zde hraje i přesná evidence hnojení a také pečlivá evidence uvážlivého používání prostředků na ochranu rostlin. Udržení a zvyšování úrodnosti půdy je zajištěno pravidelným a dostatečným organickým hnojením (chlévský hnůj, kejda skotu, digestát z bioplynové stanice), které je doplněno každoročně průměrně 120 kg živin na hektar v minerální formě. Zatížení na jeden hektar zemědělské půdy je cca 0,5 VDJ. Při zpracování půdy, při sklizni, při aplikaci živin a chemických ochranných prostředků jsou využívány moderní systémy satelitních navigací.

Produkce rostlinné výroby je orientována jednak na pěstování plodin pro krmivovou základnu chovu skotu a bioplynové stanice a také na pěstování tržních plodin. Struktura plodin je stabilizována v pevných osevních postupech, kde mají nezastupitelné místo jeteloviny s obrovským významem pro zvyšování půdní úrodnosti. Naproti tomu zastoupení obilnin nepřesahuje 40% hranici. Nejen díky těmto faktorům je rostlinná výroba rentabilní, šetrná k životnímu prostředí a zvyšující půdní úrodnost.


Zastoupení plodin je cca následující:
Pšenice ozimá - 200 ha
Ječmen ozimý - 80 ha
Ječmen jarní - 300 ha
Řepka ozimá - 200 ha
Hrách setý - 30 ha
Krmné plodiny - kukuřice, jetel cca - 810 ha